Avantatges i inconvenients de l’ús dels ordinadors a les escoles

Introducció Actualment hi ha moltes escoles que han introduït una nova manera de fer les classes, que consisteix en donar un ordinador portàtil a cada alumne, amb el qual han de prendre apunts, fer els deures i fins i tot en alguns casos realitzar els exàmens. El propòsit d’aquest canvi és motivar i captar l’atenció […]

Avantages et inconvénients de l’usage des ordinateurs à l’école

Introduction Actuellement il y a beaucoup d’écoles qui ont introduit une nouvelle manière de faire les courses, qui consiste en donner un ordinateur portable a chaque élève, avec lequel ils doivent prendre des notes, faire leurs devoirs et même dans quelques cas faire les examens. L’objectif de ce changement est l’intention de motiver et capter […]